Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจที่รับการประเมิน

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
(สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจที่รับการประเมิน)

คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำผลมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ตรงความต้องการของประชาชนต่อไป
คำแนะนำในการตอบแบบสอบถาม

1. ระบุตำแหน่งที่อยู่ของคุณให้ถูกต้องที่สุด(แบบสำรวจนี้ไม่ระบุชื่อและไม่เปิดเผยข้อมูล)
 
ช่อง เลือกสถานี เลือก สน.จักรวรรดิ
ช่อง ระบุที่อยู่อาศัย   
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อำเภอ เขตสัมพันธวงศ์
ตำบล สัมพันธวงศ์  หรือ  จักรวรดิ ตามบ้านพักอาศัยของผู้ประเมิน

 

2. ไม่ควรใช้เวลาเกิน 10 นาที