Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน