สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

ประวัติ สน.จักรวรรดิ

เมื่อปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าตั้งกระทรวงนครบาล ทำหน้าที่ดูแล รักษาพระนครและ พิจารณาความนครบาล แบ่งหน่วยงานออกเป็น กรมกองตระเวณ กรมรักษาความสะอาด กรมพระสุรัสวดีกรมนักโทษ สำหรับกรมกองตระเวณ ทำหน้าที่บังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ พลตระเวณหรือตำรวจในมณฑลกรุงเทพมหานคร พระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ที่ดินบริเวณตรงข้ามวัดเชิงเลน(วัดบพิตรภิมุข) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงนครบาลและก่อสร้างโรงพัก เชิงเลน (สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ)
เป็นที่ทำการพลตระเวณ มีหน้าที่ดูแลป้องกันเหตุโจรผู้ร้ายในย่านธุรกิจ ของมณฑลกรุงเทพมหานคร คือย่านสะพานหัน - สำเพ็ง - ทรงวาด และเยาวราช โรงพักเชิงเลน สร้างเป็นเรือนไม้ สองชั้น 1 หลัง มีเรือนไม้ชั้นเดียวสำหรับเสมียนพนักงาน 1 หลัง พร้อมบ้านพักตำรวจ 1 หลัง ด้านหน้าโรงพักเป็น ถนนจักรวรรดิ ด้านหลังเป็นทางเดินไปวัดบพิตรภิมุข ปัจจุบันตัดเป็นถนนจักรวรรดิขึ้นสะพานพระปกเกล้า เมื่อคลองด้านทิศใต้โรงพักเชิงเลนเปลี่ยนเป็นถนนทรงวาด 1 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ตามชื่อตำบลที่ตั้ง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2485 พระบาทสมพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวม กรมพลตระเวณ (กรมกองตระเวณ) กรมตำรวจภูธรเข้าเป็นกรมเดียวกัน ชื่อ กรมตำรวจพระนครบาล สังกัด กระทรวงนครบาลต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2461 กระทรวงนครบาล ได้ก่อตั้งและก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอจักรวรรดิข้างสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ โดยสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง เพื่อปฏิบัติราชการและบริการราษฎรเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงนครบาล เข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน ให้เรียกว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นผลให้กรมตำรวจพระนครบาลขึ้นมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยดังนั้น ที่ดินที่ตั้งของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลรักษาตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ต่อมา ปี พ.ศ. 2476 ยุบอำเภอจักรวรรดิไปรวมกับอำเภอสัมพันธวงศ์ ที่ซอยโยธา ถนนเจริญกรุง ส่วนอาคาร ที่ทำการอำเภอจักรวรรดิเดิม ได้มอบให้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิอีกหลังหนึ่ง ปี พ.ศ. 2499 กรมตำรวจเห็นว่าเรือนไม้ที่ทำการเดิมของ สถานีตำรวจนครบาลก่อสร้างมานานแล้ว มีสภาพ คับแคบและชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพการซ่อมแซมไม่คุ้มค่า จึงได้ย้ายมาตั้งที่ทำการชั่วคราว เลขที่ 324 ถนนทรงวาด 1 ซึ่งเป็นสถานีตำรวจดับเพลิงมาก่อน เมื่อจะรื้อถอนเรือนไม้เดิม เพื่อสร้างใหม่พร้อมแฟลตที่พัก ได้มีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้
ทำไม่สามารถก่อสร้างได้ ข้าราชการตำรวจจึงดัดแปลงชั้นบนเป็นที่พัก ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวต่อมาอีกระยะหนึ่ง เมื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ยุติลง โดยผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ คือพลตำรวจตรีภุชงค์ จุณณวัตต์ เป็นผลให้สามารถออกโฉนดที่ดิน สำหรับราชพัสดุได้ ในปี พ.ศ. 2541สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิขึ้นใหม่ เป็นอาคารอนกรีตเสริมเหล็กสูง 12 ชั้น แบ่งเป็นอาคารที่ทำการ 2 ชั้น และที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจและครอบครัว จำนวน 10 ชั้น เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2539 แล้วเสร็จและส่งมอบให้ใช้ในราชการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยในส่วนของสถานี มีคณะกรรมการตรวจรับประกอบด้วย

1. พันตำรวจเอกมานิตย์ วงศ์สมบูรรณ์ ผู้กำกับการ
2. พันตำรวจโทสำราญ ยินดีอารมณ์ รองผู้กำกับการ(อำนวยการ)
3. พันตำรวจโทพงษ์นคร นครสันติภาพ สารวัตรธุรการ

ร่วมกันเป็นกรรมการตรวจรับ ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ได้ดำเนินการขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์จากอาคารหลังเก่าไปยังอาคารใหม่และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 จากนั้นจึงได้เริ่มบริการประชาชน ณ อาคารใหม่มาจนกระทั่งปัจจุบัน
อนึ่ง แม้ว่าทางสถานีมิได้รับการจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานมาพร้อมกับตัวอาคารก็ตาม แต่ทว่า ได้รับเมตตา อย่างยิ่งจากพระธรรมวชิรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ปัจจุบัน - พระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาส วัดยานนาวา) ได้อนุญาตให้จัดทำพระกริ่งธรรมวชิรญาณขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา และได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการกต.ตร.สน. คณะกรรมการ ตชส.สน. พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกัน บริจาควัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้ในราชการซึ่งทางสถานีได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งของหลวงเรียบร้อยตามระเบียบ แล้ว ทางสถานีได้ดำเนินการตกแต่งอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้พร้อมในการบริการประชาชน ตลอดจนทดสอบระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆมาโดยตลอด เมื่อเห็นว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วจึงกำหนด ให้กระทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 เวลา 10.00 น. โดยได้เรียนเชิญ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด